مشاهده برچسب های مقاله ها 'بکاپ سایت'

 از اطلاعات حساس خود پشتیبان بگیرید

نسخۀ پشتیبان به نسخه ای همانند از اطلاعات سایت شما گفته می شود که در جایی دیگر ذخیره می شود و در...

 برگرداندن نسخه پشتیبان

همانطور که در جریان هستید ما (وبنولوگ) به صورت دوره ای و منظم از اطلاعات سایت هایی که روی هاست...

 بکاپ چیست؟

کلمۀ بکاپ معادل اصطلاح Backup در زبان انگلیسی است. معنیِ بکاپ در فارسی به "پشتیبان" یا "نسخۀ...