هاست لینوکس NVMe

هاست لینوکس آلمان NVMe کلود لینوکس + لایت اسپید

طرح اول اروپا 200MB

آپتایم ۹۹.۹۸%

 • 200 MB فضا
 • ترافیک نامحدود
 • کلود لینوکس (CloudLinux)
 • Cpanel (آخرین نسخه)
 • PHP, MySQL, HTML, Python, Perl, Ruby
 • 2 : MySQL Databases
 • 1 : Addon Domains
 • پشتیبان گیری مداوم
 • نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
 • آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
 • فایروال و آنتی دیداس
طرح دوم اروپا 500MB

آپتایم ۹۹.۹۸%

 • 500 MB فضا
 • ترافیک نامحدود
 • کلود لینوکس (CloudLinux)
 • Cpanel (آخرین نسخه)
 • PHP, MySQL, HTML, Python, Perl, Ruby
 • 4 : MySQL Databases
 • 2 : Addon Domains
 • پشتیبان گیری مداوم
 • نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
 • آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
 • فایروال و آنتی دیداس
طرح سوم اروپا 1GB

آپتایم ۹۹.۹۸%

 • 1,000 MB فضا
 • ترافیک نامحدود
 • کلود لینوکس (CloudLinux)
 • Cpanel (آخرین نسخه)
 • PHP, MySQL, HTML, Python, Perl, Ruby
 • 5 : MySQL Databases
 • 3 : Addon Domains
 • پشتیبان گیری مداوم
 • نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
 • آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
 • فایروال و آنتی دیداس
طرح چهارم اروپا 2GB

آپتایم ۹۹.۹۸%

 • 2,000 MB فضا
 • ترافیک نامحدود
 • کلود لینوکس (CloudLinux)
 • Cpanel (آخرین نسخه)
 • PHP, MySQL, HTML, Python, Perl, Ruby
 • 6 : MySQL Databases
 • 4 : Addon Domains
 • پشتیبان گیری مداوم
 • نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
 • آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
 • فایروال و آنتی دیداس
طرح پنجم اروپا 4GB

آپتایم ۹۹.۹۸%

 • 4,000 MB فضا
 • ترافیک نامحدود
 • کلود لینوکس (CloudLinux)
 • Cpanel (آخرین نسخه)
 • PHP, MySQL, HTML, Python, perl, Ruby
 • 7 : MySQL Databases
 • 5 : Addon Domains
 • پشتیبان گیری مداوم
 • نسخه php انتخابی + تنظیمات سفارشی
 • آنتی ویروس ClamAV + آنتی شلر CXS
 • فایروال و آنتی دیداس