مشاهده برچسب های مقاله ها 'https'

 از ورود امن به Cpanel استفاده کنید!

اگر کنترل پنل فضای میزبانی شما Cpanel است و در وبنولوگ سایت دارید، به جای ورود عادی به شما...

 فعال کردن SSL روی سایت

فعال کردن SSL روی سایت از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است. به خصوص اگر صفحاتی از سایت شما هستند که...