مشاهده برچسب های مقاله ها 'دامنه ملی'

 رد شدن درخواست ثبت دامنه ir

ثبت دامنه ir همیشه مثل ثبت دامنه بین المللی ساده و سریع نیست! ثبت این قبیل دامنه‌ها تحت نظر دولت...